รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ดึงน.ศ.ถูกรีไทร์กลับเข้าเรียน

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 1/2565 มทร.ธัญบุรีมีนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผลการเรียนไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวนทั้งสิ้น 216 คน ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ มทร.ธัญบุรีที่มีประมาณ 25,000 คน

แต่อย่างไรก็ตาม ตนต้องการให้จำนวนนักศึกษาในกลุ่มนี้ลดลง เพราะไม่ต้องการให้เด็กออกนอกระบบการศึกษา และเสียโอกาสที่ดีในอนาคต โดยที่ผ่านมา มทร.ธัญบุรี จะประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามผลการเรียนของนักศึกษาที่มีปัญหา โดยมีการจัดการเรียนเสริม ให้การบ้านเพิ่มเติมเพื่อให้ฝึกทำบ่อยๆ รวมถึงจัดติวกันเป็นกลุ่มๆ ซึ่งส่วนหนึ่งสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ทำให้จำนวนนักศึกษาที่ถูกรีไทร์มีจำนวนลดลงทุกปี

เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ดึงน.ศ.ถูกรีไทร์กลับเข้าเรียน

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ได้กล่าวต่ออีกว่า ในส่วนนักศึกษาที่ถูกรีไทร์ หรือต้องหยุดเรียนกลางคัน เนื่องจากมีปัญหาส่วนตัวนั้น ที่ผ่านมา มทร.ธัญบุรีได้มีนโยบายที่จะดึงนักศึกษากลุ่มนี้กลับเข้าสู่ระบบ เพื่อเปิดโอกาสให้กลับเข้ามาเรียนใหม่ โดยนักศึกษาที่กลับเข้ามานั้น บางคนจะมีการเปลี่ยนสาขาที่เรียน เพราะไม่ตรงกับความถนัดและความชอบ จะมีการเทียบโอนในรายวิชาที่มีผลการเรียนมาแล้ว และผลการเรียนจะต้องได้เกรด C ขึ้นไป

โดยนักศึกษาที่จะกลับมาเข้าเรียนนั้น ทางมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกด้วยการสอบสัมภาษณ์เท่านั้น ซึ่งตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมามีนักศึกษากลับเข้าเรียนใหม่ รวมแล้ว 220 คน โดย 3 คณะที่มีนักศึกษากลับเข้าเรียนสูงสุด 3 อันดับแรก ประกอบด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นต้น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ lsoriginals.com

แทงบอล

Releated